ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene gegevens:

Naam praktijk:  Kaatje & Kids

Eigenaar:  CCM Deen-Vierling

Adres praktijk:  Gorinchemgracht 17, 1324 VW Almere

Kamer van Koophandel nummer:  87868202

Activiteiten: Kindercoaching

 

2.         Uitvoering van de overeenkomst:

a.  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 

3.         Aanmelden: 

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door een email te sturen met daarop uw telefoonnummer, of door direct telefonisch contact op te nemen. We kunnen dan bekijken of er een match is tussen ons.  Als u alleen vragen heeft kunt u natuurlijk ook contact met mij opnemen.

4.         Werkwijze: 

Ik zal starten met een intake, hierbij is het kind met de ouder(s) aanwezig. (het liefst beide ouders, indien mogelijk) Daarna wordt afgesproken wat het doel is en een schatting gemaakt van het aantal sessies. Meestal zijn dat 5 sessies, maar hier kan natuurlijk altijd van worden afgeweken. De derde sessie is van evaluerende aard, met de ouders erbij, om te zien of we op de goede koers zitten. Als laatste een afsluitende sessie met het kind en de laatste 20 minuten met de ouders erbij.

 

5.         Toestemming: 

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De hulp- vragende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij beide ouders.   

 

6.         Betaling:

De kosten en manier van betalen voor de sessies zijn op de website te vinden.

 

 

7.         Verhindering: Wanneer de afspraak niet kan doorgaan kunt u deze verzetten via de app of mail. Wanneer er niet is afgezegd binnen 24 uur voor de afspraak, zal het afgesproken bedrag toch moeten worden voldaan.

 

8.         Overmacht: Indien de afspraak niet kan plaatsvinden omdat ik verhinderd ben, bv door ziekte, zal ik dit altijd op tijd doorgeven. Door overmacht kan hier vanaf geweken worden.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

9.         Privacy:

De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en / of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.     

 

10.      Doorverwijzing:

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise valt zal ik doorverwijzen naar een instantie die hier wel in is gespecialiseerd. Aan de ouders is de keuze om hieraan gevolg te geven of niet.

 

11.      Ongevallen en aansprakelijkheid:

Karin Deen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van karin Deen.

 

12.      Nederlands recht:

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met “Kaatje & Kids” alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.